អ៊ូ ចាន់ថៃ

Ou Chanthay

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

ការ​គ្រប់គ្រង និង បញ្ចូន Data ទៅកាន់ User

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Windows Server

​បន្ទាប់ពី​បាន​សិក្សា​កន្លងមកលើការ​គ្រប់គ្រង​បណ្ដាញ Network អស់មួយរយ:ពេល

មក អ្នក​សិក្សា​បានសង្កេតឃើញថា Network ពិតជា​មិនអាច​ខ្វះបាន និង​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេស​ជាតិ​ដែល​វាបាន​ផ្ដល់​ប្រយោជន៍​ដូចជា​:

§ ធ្វើ​ឲ្យ​យើងមានទំនុកចិត្ត​ក្នុង​ការ ប្រើ​ប្រាស់ Window sever

§ អាចធ្វើ​ឲ្យ​យើងយល់ដឹងពីបច្ចេវិទ្យាថ្មីៗ នៅពេល​បច្ចុប្បន្ន ។

§ យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍​នៃ Network

§ ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធ Computer ​ជា​ច្រើន​នៅលើ​បណ្ដាញ Network ជាដើម​ ​ក្នុង​ការ​បញ្ចូន​ DATA 

​ទាញយក​អត្ថបទ