ឈាវ សុភារ័ត្ន

Chheav Sophearath

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

របៀបConfigure wireless router ដើម្បី​ផ្ដល់​ការ Access ទៅកាន់ Mobile user

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

​ក្នុង​នាម​ខ្ញុំ​ជា Administrator នៅ​ក្នុង​អង្គភាពមួយ​នៅពេល​ដែល​ Manager របស់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ខ្ញុំ Configure wireless router ដើម្បី​ផ្ដល់​ការ Access ទៅកាន់​ Mobile user និងមាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ផងដែរ ។

 ឧទាហរណ៍ថានៅ​ក្នុង​អង្គភាព​ខ្ញុំ​មាន៖

·អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ត្រូវការ​ភ្ជាប់​ទៅកាន់​ Router ប្រហែល 100 នាក់

·មាន WEB server and a Printer

·Reserve IP ពី 1 ទៅ 50 ​សម្រាប់​ Internal Device

·មានអ្នក​ប្រើ Internet ​ខ្លះ​ត្រូវការ Access ​ទៅកាន់ Web Server ​របស់អ្នក​

 អ្នកអាច​ប្រើ​ប្រាស់ Network 192.168.50.0/24 និងអនុវត្តន៍តាម​ចំណុច​ដូច​ខាងក្រោម​៖

 1.គូរ Diagram ​សម្រាប់​ Network នេះ (Diagram អាចជា Physical Logical)

2.Configure wireless router ​ដូចជា SSID, Password, Network, DNS និង Reserve IP address

3.Configure security ​នៅលើ Wireless router ​ដូចជា MAC address filtering និង Key encryption

4.ពិពណ៌នាភាពខុស​គ្នា​រវាង Encryption key ​ដូចជា WEB, WPA, WPA2

 5. Configure Port forwarding ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Internet អាច​ធ្វើការ Access ​ទៅកាន់ Internal Web Server បាន ។

​ទាញយក​អត្ថបទ