មាស​ សុបញ្ញា

Meas Sopagna

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី CellCard (MobiTel)

គេហទំព័រ C2C-Khmer.com

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP OOP

គោល​បំណង ៖

​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់​ការផ្សាយ​ផលិតផល ឬ​សេវាកម្ម​

មានបង្រៀនកុំព្យូទ័​សម្រាប់​ការិយាល័យ រចនា​រូបភាព នឹងភាសារអភិវឌ្ឍន៌គេហទំពរ័

​ផ្ដល់​អត្ថបទខ្លីៗ​មានប្រយោជន៌​ដូចជា ការអប់រំតាមព្រះពុទ្ធសាសនា សម្រស់​... ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website 

អត្ថបទមានប្រយោជន៌ខ្លីៗ ទាក់ទង បច្ចេកទេស សម្រស់ ការអប់រំតាមព្រះពុទ្ធសាសនា....

♣  ដាក់តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ ។

ទស្សនិកជនអាចដឹងពី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់​​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​​នីមួយៗ​

គេហទំពរ័រ​បស់យើងមានការផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​ដោយស្វយ័​ប្រវត្តិ ទៅតាម​ប្រភេទ​ឧបករណ៍​ដូចជា smart phone, iPad និង computer

♣  ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទស្សនិកជនអាចចូលរួប​ឈ្មោះ​ជាសមាជិក​ថ្មី (user) ​ក្នុង​គេហទំព័ររបស់យើង ។

​សម្រាប់​សមាជិក (user) អាចមាន​សិទ្ធ​ិ កែ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដូចជា​៖ បន្ថែម កែប្រែ បង្ហាញ ឬ លុប ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ។

​សម្រាប់​ម្ចាស់គេហទំព័រ   (administrator) -  មាន​សិទ្ធ​ិ ​បន្ថែម កែប្រែ លុប និង​បង្ហាញ​ សមាជិក ​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​​ទាំងអស់​បាន ក៏​ដូចជា​ដាក់​បង្ហាញ ឬ កែប្រែការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​នៅលើ​ផ្ទាំង​គេហទំព័រ (Banner) តែម្តង ។

ទស្សនិកជនអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ ឈ្មោះ របស់​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​តាមរយៈ​ប្រអប់​ស្វែងរក ឬ​តារាង​ប្រភេទ​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម ។

Database, Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

PHP, MySQL

HTML, CSS, JavaScript, Codeignitor, Bootstrap

Mamp Server, TextWrangler និង Adobe Photoshop

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រជាក់ស្តែង http://antkh.com/project/PHP_OOP_Meas_Sopagna/