ផ្ទះបូរី

បង្កើតដោយ៖ លន់ បូរីរតនៈ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop