លន់ បូរីរតនៈ

Lon Borey Rathanak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ផ្ទះបូរី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop