ស៊ុត រស់ហ៊ីម

Sout Ruoshim

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Student Management

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

លក្ខណ​ពិសេស​របស់​កម្មវិធី​៖

 • ការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់កូនសិស្ស និង ការកែប្រែ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ដែល​ខុស
 • ការចុះ​ឈ្មោះ​រៀននៅជំនាញ​ណាមួយ ដោយសិស្សម្នាក់អាចរៀន ជំនាញ១ ឬ​២ឡើងទៅ
 • ការលុបសិស្សចេញពី​បញ្ជី​
 • ការ​បញ្ចូល​ពិន្ទុ​ទៅកូនសិស្ស
 • ការ​បញ្ចូល​កិច្ចការ attendance ទៅ​ឲ្យ​កូនសិស្ស
 •  ការ​បញ្ចូល Subject ទៅ​ឲ្យ ជំនាញ​នីមួយៗ ការកែប្រែ និង លុប Subject
 • ការ​បញ្ចូល បន្ទប់រៀន ដោយ​កំណត់​ឈ្មោះ កែប្រែ និង លុប

 • ការ​បញ្ចូល Study Time 

 • នៅត្រង់​ចំណុច​មានន័យថា Upgrade បន្ទប់​សិក្សា​បន្ទាប់ពី​បានរៀនចប់ឆមាស់ទី១ ហើយ upgrade ទៅជាឆមាស់ទី​២

 • ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​គ្រូ កែប្រែ ហើយនិង register ​ឲ្យ​គ្រូនីមួយបង្រៀននៅបន្ទប់​ណាមួយ​

 • ការផ្លាស់ប្តូ​ម៉ោង​សិក្សា​សម្រាប់​កូនសិស្សម្នាក់

 • ការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ College កែប្រែ និង លុប College

 • អាច print ជា Pdf ​សម្រាប់​កូនសិស្ស និង ពិន្ទុ​កូនសិស្ស

 • ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ដែល​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​នេះបាន

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​បង្កើត​កម្មវិធី​៖

 • ភាសា Html5 with Bootstrap, CSS, JavaScript PHP និង MySQL
 • PHP storm
 • WAMP server