ព្រះពុទ្ធសាសនា

បង្កើតដោយ៖ ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

គោល​បំណង ៖

គេហទំព័រនេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សព្វផ្សាយ អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា ថាតើព្រះពុទ្ធសាសនា មាន​ប្រវត្តិ​ដូចម្ដេច? ព្រះពុទ្ធសាសនា មាន​លក្ខណៈ​យ៉ាង​ណា? និង​សេចក្តី​លម្អិត​ទាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​នីមួយៗ​មាន ៖

Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា ៖

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយ