យឿន យ៉ាន

Yeourn Yan

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

ការ​រៀបចំ​រចនា​ទស្សនាវដ្ដី​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop