ការ​រៀបចំ​រចនា​ទស្សនាវដ្ដី​

បង្កើតដោយ៖ យឿន យ៉ាន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop