សន សាម៉ឺឌី

Sorn Samerdy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី អង្គការតំណក់ទឹក

អង្គការតំណក់ទឹក

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

·ចង់ដឹងពត័មានអំពីយើង​ខ្ញុំ​

· អាចបរិច្ចាកថវិការ

·ចង់ដឹងពីសកម្មភាពរបស់យើង​ខ្ញុំ​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​

· Adobe Dreamweaver

· Adobe Photoshop CC

· HTML & CSS

·Picture Slider

ចុចទីននេះ ដើម្បី​ចូលមើលវេបសាយ