ហ៊ន់ ណាំហ័ង

Houn Namhorng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Fraction Number

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពិពណ៌នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​ Fraction Number ជា​កម្មវិធី​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយកាត់​បន្ថយ​នូវ​ការគណនា របស់សិស្ស​និស្សិត​នៅ​ក្នុង​ការដោះស្រាយប្រភាគ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

​កម្មវិធី​នេះមាន​លទ្ធភាព​អាចគណនាចំនួនប្រភាគ ដូចជា​៖  

  • បូកប្រភាគ
  • ដកប្រភាគ
  • គុណប្រភាគ
  • ចែកប្រភាគ
​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C++
  • Dev C++
ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង​