គីម សារ៉ាយ

Kim Saray

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយDHCP Failover និង គ្រិះ​សំខាន់​ដែល​ទាក់ទងជាមួយWindows Server

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Windows Server

DHCP failover ជាអ្វី?

 គឺជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​ថ្មីមួយ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows Server® 2012 ហើយធានា ដំណើរ​ការ​នៃ DHCP service ទៅ Clients

§ ធ្វើ​ឲ្យ​DHCP អាច​ប្រើ​បាន​យ៉ាង​ខ្លាំង

§ កាត់​បន្ថយ​ការ Downtime

§ ធ្វើ​ឲ្យ​Network service បន្ត​ដំណើរ​ការ​

§ ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ និង លុប Single points នៃ failover

​ទាញយក​អត្ថបទ