ឡាយ បញ្ញា

Lay Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Harvest Moon Festival

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop