ប៊ុត​ ម៉ានុត

Buth Manuth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

King Fish

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop