សឿង តុលា

Soeung Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

For Man Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP OOP

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖
គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត website បង្កើត​ឡើង ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្ដល់​ឱកាស​ឲ្យ បងប្អូន​ខ្មែរ ក៏​ដូចជា​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ទាំងមូល បានឃើញ​នូវ​ការរីក​ចម្រើន​របស់ ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ដោយធ្វើ​ឲ្យ​មានភាពងាយ ស្រួលដល់ការ លក់ រឺ ទិញសំលៀកបំពាក់ ក៏​ដូចជា​ផលិតផល ល្អៗ​ផ្សេងៗ​ទៀតតាម អនឡាញ ។

វែបសាយយើង​ខ្ញុំ បាន​សម្រេច​ចិត្ត យកវិស័យ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ផ្សា​ភ្ជាប់​ជាមួយ បចេ្ចកវិទ្យា ដោយ​បង្កើត វែបសាយ នេះ​សម្រាប់​ផ្ទុករាល់​ទិន្នន័យ របស់​ផលិតផល​ទាំងអស់ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • អាច Search ទំនិញ​ទៅតាម Keyword
  • អាចមើលទំនិញ​តាមរយៈ​ឈ្មោះ​ទំនិញ

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ ៖

  • PHP & OOP.
  • HTML , CSS​សម្រាប់​បង្កើត​ទម្រង់​គេហទំព័រ​ទាំងមូល​
  • BootstrapCSS ដាក់អក្សរលើ​រូបភាព​
  • Netbeans សម្រាប់​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop សម្រាប់​រចនា​រូបភាព​មួយចំនួន

ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ