រ៉ន ហ្សានី

Ran Sany

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • យល់ដឹងពីប្រាសាទនានា និង ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​
  • ទេសចរណ៍
  • ​ចំណេះដឹង​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​

  •  Notepad++
  •  Adobe Photoshop
  • Picture Silder
  • CSS Menu
  • HTML5

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលវេបសាយ