សេង សាធ

Seng Sath

ឆ្នាំសិក្សា 2015

របៀបបិទបើក Drive ណាមួយ​មិន​ឲ្យ​គេ Lock ចូលតាម gpedit តាម Windows 7

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

Drive គឺជា​ផ្នែក​មួយ​យ៉ាង​សំខាន់​ដែល​លោកអ្នក​តែតែងផ្ទុក​នូវ Data ​សំខាន់​ៗ​នៅ​ក្នុង​នោះ ហើយ​លោកអ្នក​តែងរកវិធីលាក់បាំង​នូវ​ឯកសារទំាងតាមវិធីផ្សេងៗ​ដូចជា ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រាប់​លាក់ Drive ការ​ប្រើ Bitlocker ​សម្រាប់​ចាក់សោរមិន​ឲ្យ​គេ Lock ចូល Drive បាន ។ ឥឡូវនេះ​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​ពីវិធី​ងាយស្រួល​មួយពីការបឹទ Drive មិនអាច Lock ចូលបាន​តាមរយៈ gpedit 

​ទាញយក​អត្ថបទ