តាំង ដាលីន

Tang Daling

ឆ្នាំសិក្សា 2015

របៀប​បង្កើត ហៅមកវិញ និងលុប System Restore នៅ​ក្នុង Windows

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

System Restore គឺជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង​ Windows វាអាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ហៅមកវិញ​នូវ​សភាពដើមនៃ​ប្រព័ន្ធ​ File (File System) ឬ​កម្មវិធី​ដែល​បានបញ្ជូល ​នៅពេល​ប្រព័ន្ធ​ ​ណាមួយ​មាន​បញ្ហា ។

​ទាញយក​អត្ថបទ