យ៉ែម ម៉ាប់

Yem Map

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

M Phoneshop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP OOP

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website ៖

  • ​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​ផលិតផល​
  • អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ទូរស័ព្ទតាម​ឈ្មោះ​
  • អ្នក​គ្រប់គ្រង​អាច​ធ្វើការ​បន្ថែម​, លុប ផលិតផល​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

  • HTML
  • CSS
  • PHP OOP
  • Mysql
  • jquery
  • Photoshop
  • Netbean

ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ