ជ រ៉ាន

Chor Ran

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀបរបបទាំងឡាយស្តីអំពី វិធីសាស្រ្តនៃការ​គ្រប់គ្រង​លើបណ្តាញ NETWORK

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

​កុំព្យូទ័រ​គឺជា​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​ម្យ៉ាង ត្រូវបាន​គេ​ប្រើ​វា ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​នូវ​ទិន្នន័យ នឹង Programs ហើយ អាច​សម្រួល​បានគ្រប់​ការងារ​បានគ្រប់​ប្រភេទ​

ជា​ពិសេស​​កុំព្យូទ័រ​ត្រូវការសមាសធាតុ ៣​យ៉ាង ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​មាន​ដូចជា​៖ Hardware ,Software ,User​កុំព្យូទ័រ​អាចជួយ​លោកអ្នក​​ក្នុង​ការងារ ដូចជា​៖ ផ្នែក​រដ្ឋាបាល, ទូរគមនាគមន៍​,គណនេយ្យ,យោធា,សុខាភិបាល,នឹង​ក្រុមហ៊ុន​នានា...

​ទាញយក​