គីម សារ៉ាយ

Kim Saray

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គន្លឹះផ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Network

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

គុណសម្បត្តិ

 ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​User ជា​ច្រើន​អាចAccess ​ទៅកាន់ Website រួមទាំងអាច Download ​ទិន្នន័យ​គ្រប់​ប្រភេទ ហើយអាចទស្សនា Video ឫ ប្រើ​ប្រាស់​ដូចជា​ Facebook និងពត័មានជុំវិញពិភពលោករួមទាំង Application មួយចំនួន​ដែល​អាច​ផ្ដល់​ក្នុង​ការទំនាក់ទំនង ហើយនិង ផ្សព្វផ្សាយនៃ​ផលិតផល ឫ ពត័មានផ្សេងៗ ដែល Connect ជាមួយ Internet ​ដោយសារ Network ទើបយើងអាច Connect ទូទាំងពិភពលោក ។

- ងាយស្រូល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង Device (Computer,Telephone,Printer,Router…) ​ក្នុង​ការងារ​ចែកចាយ

​ទិន្នន័យ ,Internet,ជា​ពិសេស​មានសុវតិ្តភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង ការងារ​មានភាពស្រួល​គ្រប់គ្រង​

ឫឆាប់​រហ័ស ។

គុណវិបត្តិ

- User ទាមទាត្រូវមាន Internet ទើបអាចAccess ​ទៅកាន់ Website Application

- មាន Website ​ខ្លះ​ជា Website (អាសអាភាស,Hack,Spam,Virus,…)

- User ជា​ច្រើន​ឲ្យ​តែAccess ​ទៅកាន់​Destination​ច្រើន​អាចមាន​ភាពយឺត

- អាចមានភាពបាត់បងនិងរំខាន​ក្នុង​ការចែកចាញ​ទិន្នន័យ​​ដោយសារ អាកាសធាតុ,​កម្ដៅ​,

ការ​បញ្ចូន​ទិន្នន័យ​... ។ ល ។

-ចំណាញ​ខ្ពស់​ទៅលើ​​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ និងអ្នកជំនាញ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ