សុត សុភាន់

Sot Sophoann

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្នែក​ទេសចរណ៍

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop