ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្នែក​ទេសចរណ៍

បង្កើតដោយ៖ សុត សុភាន់
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop