ឆុង ឈុនលៀង

Chhong Chhunleang

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

CHHUNLEANG SHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website  
  • ផ្សព្វផ្សាយម៉ូតូថ្មីៗ​តាមonline
  • ​ផ្ដល់​ដំណឹងពី​តម្លៃ​
  • អាច​ឲ្យ customer ដឹងពីម៉ូតូ​ដែល​ទើបមកដល់ថ្មីៗ​
  • ​ផ្ដល់​ការ​ងាយស្រួល​ដល់customer
Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖