រចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

បង្កើតដោយ៖ ញ៉េម ស្រីពៅ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ