ញ៉េម ស្រីពៅ

Nhem SreyPov

ឆ្នាំសិក្សា 2010

រចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ