មុំ រក្សា

Mom Raksa

ឆ្នាំសិក្សា 2011

របៀបលាក់DriveលើWindows

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

កាលពីមុន​លោកអ្នក​តែងពិបាក​ក្នុង​ការលាក់Driveដោយ​ស្វែងរក​កម្មវិធី​មួយចំនួន ដើម្បី​លាក់ហើយចៀសវាង​ក្នុង​ការលួចថត​ចម្លង​រឺបន្លំពីជនខិលខូចមួយចំនួន​ដែល​ចង់លួច ឬ​បំផ្លាញ់ឯកសាររបស់​លោកអ្នក ដើម្បី​ចៀសវាងអំពើ​ទាំងអស់​នេះ ខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​ពីវិធីលាក់ដោយអនុវត្តវិធីដូច​ខាងក្រោម​

​ទាញយក​អត្ថបទ