ការស្តតរចនា​ទស្សនាវដ្ដី​

បង្កើតដោយ៖ ហេង ប៊ុនឡុង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលស្នាដៃ​ដែល​បាន​រៀបចំ​ជា​ទស្សនាវដ្ដី​ http://www.mediafire.com/view/qeuceqbakvq1b1u/Doc1.pdf