ហេង ប៊ុនឡុង

Heng Bunlong

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

ការស្តតរចនា​ទស្សនាវដ្ដី​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលស្នាដៃ​ដែល​បាន​រៀបចំ​ជា​ទស្សនាវដ្ដី​ http://www.mediafire.com/view/qeuceqbakvq1b1u/Doc1.pdf