ហាងលក់ទូរស័ព្ទហៃមី

បង្កើតដោយ៖ ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website 

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង