ហ៊ូ សុខហេង

Hou SokHeng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់យុវវ័យ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website  
 • ផ្សព្វផ្សាយសំលៀកបំពាក់ថ្មីៗ​តាមonline
 • ​ផ្ដល់​ដំណឹងពីការ​promotion រឺ ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​
 • អាច​ឲ្យ customer ដឹងពីសំលៀកបំពាក់​ដែល​ទើបមកដល់ថ្មីៗ​
 • រាប់ផ្ទុក​នូវ​ទំនិញ​ដែល customerបានចូលមើល
 • ​ផ្ដល់​ការ​ងាយស្រួល​ដល់customer
  Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖
  • Notepad ++
  • Paint
  • Adobe Photoshop
  • Wow slider
  • Google