មាស​ សុបញ្ញា

Meas Sopagna

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី CellCard (MobiTel)

MS Online

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website 

  • ដាក់តាំង​បង្ហាញ​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ ។
  • ទស្សនិកជនអាចដឹងពី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់​​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​​នីមួយៗ​
  • គេហទំពរ័រ​បស់យើងមានការផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​ដោយស្វយ័​ប្រវត្តិ ទៅតាម​ប្រភេទ​ឧបករណ៍​ដូចជា smart phone, iPad និង computer
  • ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទស្សនិកជនអាចចូលរួប​ឈ្មោះ​ជាសមាជិក​ថ្មី (user) ​ក្នុង​គេហទំព័ររបស់យើង ។
  • ​សម្រាប់​សមាជិក (user) អាចមាន​សិទ្ធ​ិ កែ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដូចជា​៖ បន្ថែម កែប្រែ បង្ហាញ ឬ លុប ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ។
  • ​សម្រាប់​ម្ចាស់គេហទំព័រ   (administrator) -  មាន​សិទ្ធ​ិ ​បន្ថែម កែប្រែ លុប និង​បង្ហាញ​ សមាជិក ​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​​ទាំងអស់​បាន ក៏​ដូចជា​ដាក់​បង្ហាញ ឬ កែប្រែការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​នៅលើ​ផ្ទាំង​គេហទំព័រ (Banner) តែម្តង ។
  • ទស្សនិកជនអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ ប្រភេទ ឬ ឈ្មោះ របស់​ផលិតផល​ និង​សេវាកម្ម​តាមរយៈ​ប្រអប់​ស្វែងរក ឬ​តារាង​ប្រភេទ​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម ។

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Wamp Server, Adobe Dreamweaver នឹង Adobe Photoshop

ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ