ម៉ៅ ចាន់ថន

Mao Chanthan

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​ជាភាសា​ខ្មែរ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​ធ្វើការ​ចែក​រំលែក​នូវ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ ដែល​កើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក ។ ហើយគេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​នេះវាមានការបែងចែក​ប្រភេទ​ព័ត៌មាន​ដូចជា​៖ ព័ត៌មាន​ទូរស័ព្ទ ជីវិត និងសង្គម ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ ព័ត៌មាន​សិល្បៈ ​ព័ត៌មាន​កីឡា វីដីអូប្លែកៗ ទំនាក់ទំនង និងអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​មាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website៖

-គេហទំព័រនេះ​បង្ហាញ​ជាភាសា​ខ្មែរ​

-​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ណា​ដែល​ថ្មីៗ និងតាម​ប្រភេទ​ព័ត៌មាន​

-អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន (Search) ទាំងអស់​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ទិន្នន័យ (Database)

-រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ជា​លក្ខណៈ​ត្រឹមត្រូវ និង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជា​លក្ខណៈ បន្ទាប់ (Next) និងថយក្រោយ (Previous)

-​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ណាមួយ​ច្បាស់លាស់ នៅពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ចុចចូលមើល ហើយ​វានឹង​បង្ហាញ ព័ត៌មាន​ណា​ដែល​ប្រហាក់ប្រហែលនឹង​ព័ត៌មាន​ដែល​យើងបានចុចនោះ

-​នៅពេល​ដែល​ Admin ឬ​ក៏ User ​ធ្វើការ Login ចូលវា​ធ្វើការ​ចាប់ Session របស់ User ឬ​ក៏ Admin នោះ នៅពេល​ដែល​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន Session នឹងចាប់ User នោះ auto ទៅកាន់ Database

-  រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់ User ឬ​ក៏​ Admin អាច​ធ្វើការ​ការប្រែ, លុប​ទិន្នន័យ និងអាច​ធ្វើការ​បន្ថែម​រូបភាព​បាន​ទាំងអស់ ។

​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

- Adobe Dreamwaver CS6

- PHP &  MySQL

- CSS

- JavaScript

 

-  JQuery 

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/mao_chanthan/