វ៉ា សារ៉ាន់

Va Sarann

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី TEC SRUN IMPORT EXPORT TRANSPORT & DRY PORT CO., LTD

ការត​ភ្ជាប់ Router 3 ទៅកាន់ Switch 3 នឹង PC ចំនួន៣

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

Cisco Packet Tracer គឺជា​កម្មវិធី​ធ្វើត្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ Network ​ដែល​អាច​ឲ្យ​សិស្ស​ធ្វើការ​ពិសោធន៍លើ​ប្រព័ន្ធ Network ​ដែល​មាន​ឧបករណ៍​ដូចទៅនឹង​ឧបករណ៍​ពិត រឺហៅថា Network សប្បនិមិត្ម

​ខាងក្រោម​នេះគឺជា​រូបភាព​លំហាត់នៃការត​ភ្ជាប់​បណ្ដាញ Network នៅ​ក្នុង​មេរៀន Cisco Packet Tracer ​ដែល​ក្នុង​លំហាត់ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅលើ​ការ​ភ្ជាប់​ Connection 3 Router ជាមួយ​គ្នា​

​ទាញយក​អត្ថបទ