គេហទំព័រហុងមាសលក់​ទូរសព្ទ​

បង្កើតដោយ៖ សុខ ម៉េងហ៊ាង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website

♦  អាច​ស្វែងរក​ផលិតផល​តាមរយៈ​ឈ្មោះ​

♦  អាច​ឲ្យ​អតិថិជន មើល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់​ផលិតផល​នីមួយៗ​បាន

♦  អាច​ឲ្យ​ Admin ​បន្ថែម​ផលិតផល​ថ្មី លុប  កែប្រែ​ផលិតផល​

♦  អាច​ឲ្យ​ Admin ប្តូ Account name  Account password

បច្ចេសទេស និង Tools ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​​ដូចជា ៖

-  HTML, - CSS, - PHP

- Wow Slider

- Adobe Dreamwaver

- Adobe Photoshop 

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/Sokmeng_Heang/