ពីង ស៊ាងលី

Ping Seangly

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

គេហទំព័រ Solid Game

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

លក្ខណ:របស់ Website៖

Website នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​លក់ Game Xbox, Play Station 3, Pc and Phone និងសេវា​ដែល​ទាក់ទងទៅនិង Software របស់​ឧបករណ៍ Game ​ខាងលើ តាមរយ: online រឺ​ក៏ អ្នកទិញអាចមកទីតាំង​ផ្ទាល់​របស់ហាងនេះ​ក៏​បាន

វិធីសាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​បង្កើត​

- Website ​ទាំងមូល​ត្រូវបាន​យកភាសា HTML មក​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ក្នុង Adobe Dreamweaver CS6.

- ចំពោះ logo facebook, twitter, google plus, phone game icon, PC game cover DVD, PC game action គឺ​ត្រូវបាន Download ពី Internet ​បន្ទាប់មក​យក​រូបភាព​អស់នេះមកកែច្នៃ​ក្នុង​កម្មវិធី Adobe Photoshop CS6

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង៖ http://www.antkh.com/project/solidgame/