លី ជៀបឡាយ

Ly cheablay

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​កម្មវិធី បិទបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.Net Beginning

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះយើងអាច​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការបើក និង បិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ព្រមទាំងអាច​កំណត់​ម៉ោង​ឱ្យ កម្មវិធី​ធ្វើការ​ដោយស្វ័យប្រវត្ត​ទៅលើ​ការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់​នៅពេល​ណាមួយ​ទៅតាម Schedule របស់វិទ្យាស្ថាន បាន​កំណត់ ។

Form នេះ​សម្រាប់​ធ្វើការ​កំណត់​ជា Schedule ឱ្យ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើក​នៅពេល​ណាមួយដោយស្វ័យប្រវត្ត ។