សុង វុទ្ឋទី

Song Vuthty

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការRepair Windows7 and Windows8

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​រៀនសូត្រ ការងារ​នៅតាមបណ្ដា ក្រសួង អង្គការ ស្ថាប័ន ក៏​ដូចជា ក្រុមហ៊ុន​នានាត្រូវការ​កុំព្យូទ័រ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង នឹង ដើម្បី​រក្សាឯកសារ​សំខាន់​ៗ  របស់​ពួកគេ ។ ហើយអ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​លើកឡើងមក​បង្ហាញ​នោះគឺទាក់ទងទៅនឹងការ Repair on Window 7&Repair on Window8 ៕

​និយម​ន័យ

Startup Repair គឺជា Window Recovery Tool ដែល​អាចជួលជុលការការបាត់បង់​នូវ File របស់ Windows ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​Windows មិនអាច​ដំណើរ​ការ​បាន ឬ Error ។ Startup Repair ស្វែងរក​អ្វី​ដែល​មាន​បញ្ហា  និង ព្យាយាមទៅជួលជុល Windows កុំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​បានល្អ ។  

​ទាញយក​អត្ថបទ