មន សត្យា

Morn Sathya

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀប​ដំឡើង​Windows 7,8

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់​ដំឡើង​OS (Windows) នៅ​ក្នុង​PC ? បានជាគេចាំបាច់ត្រូវ​ដំឡើង​OS នៅលើ​PC ដោយសារ​តែOS (Windows) គឺជា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការមួយ​ដែល​មាននាទីបញ្ជា​ទៅលើ​កម្មវិធី​Application (Ms. Word, Ms. Excel, C…….) OOP (C++, Java…) ដើម្បើបំពេញដម្រូវការអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។

I. ​ប្រភេទ​នែការ​ដំឡើង​

​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​Windows យើងមាន៤​ប្រភេទ​៖

ការ​ដំឡើង​តាមរយៈ​Internet 

ការ​ដំឡើង​តាមរយៈ​HDD

ការ​ដំឡើង​តាមរយៈ​Disk

ការ​ដំឡើង​តាមរយៈ​Flash 

ប៉ុន្តែ​ការ​ដំឡើង Windows តាមរយៈ Internet និង HDD គេមិនសូវ​ប្រើ​ប្រាស់ Options នេះទេ គេ​ច្រើន​តែ​ដំឡើង​តាម USB Flash ឬ Disk ព្រោះ​វា​លឿន​ជាង តែឥលូវ​ខ្ញុំ​សូមលើកយកការ​ដំឡើង​តាមរយៈ USB Flash

​ទាញយក​អត្ថបទ