អ៊ុក រីណា

Ouk Rina

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Anco Brother Co., Ltd

Sale Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database

Sale Management System គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ជួយអ្នក​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​់​ទៅលើ ផលិផល, ការលក់ , ចំណាយ​/ចំណូល, របាយការណ៍ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព UserId, Username និង Password ពេល​បង្កើត User Login
  • ​គ្រប់គ្រង User Account និងប្តូរ Password User
  • ​គ្រប់គ្រង Products, Sale , Payment, Report
  • មានលក់ដុំ និង រាយ ទៅកាន់ អតិថិជន
  • មាន​ចំណុច​ពិសេស​មួយចំនួនទៀត

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា VB.NET 2010 សម្រាប់​ការ​សរសេរ​កូដ
  • ​កម្មវិធី Visual Studio 2010 សម្រាប់​ជា IDE
  • Microsoft access 2007 សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​
  • Adobe Photoshop CS5 សម្រាប់​ការ design

​ទាញយក​