ញឹម សុធារិទ្ឋ

Nhim Sophearith

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី អង្គការឱសការីគ្មានព្រំដែន

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ការលក់ទូរសព្ទ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.Net Database

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​ដែល​យើងអាច​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការលក់ទូរសព្ទ និង ព័ត៌មាន​របស់ទូរសព្ទ ផ្សេងៗ​ទៀត ហើយយើង​ក៏​អាចមើល​ព័ត៌មាន​ទូរសព្ទម៉ូ​ដែល​ចាស់ និង ថ្មីផងដែរ ។ ម៉្យាងទៀតយើង​ក៏​អាចបោះពុម្ភ ជា​របាយការណ៍​សម្រាប់​ខែណាមួយ​ដែល​យើងបានលក់នោះដែរ ។

Form សម្រាប់​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​អតិថិជន​ដែល​បានមកទិញទូរសព្ទដៃនៅ​ក្នុង​ហាង ។

Form សម្រាប់​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​បុគ្គលិក​ដែល​បានមកទិញទូរសព្ទដៃនៅ​ក្នុង​ហាង ។

នេះជា​របាយការណ៍​ប្រចាំខែ​សម្រាប់​ការលក់ទូរសព្ទ