អឹម ពិសិដ្ឋ

Oem Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូរស័ព្ទ iphone

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-09-11

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

រូប​ខាងក្រោម​នេះចង់​បង្ហាញ​ពីការលក់ស៊េរីទូរស័ព្ទ​ដែល​ទៅតាម​ជំនាន់ និង តាម​ទំហំ​ទូរស័ព្ទ​នីមួយៗ រួម​ជាមួយនឹង​តម្លៃ​របស់វាដែរ ប៉ុន្តែ​វា​គ្រាន់តែ​ជា​តម្លៃ​ប៉ាន់ស្មានទេ ហើយនៅ​ក្នុង​រូបនេះ​ក៏​មាន​បង្ហាញ​អាស័យដ្ឋាន​ផងដែរ ហើយវា​ក៏​ជាអាស័យដ្ឋានមិនជាក់​លាក់ដែរ ព្រោះ​នៅ​ក្នុង​ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយត្រូវតែមានអាស័យដ្ឋាន នឹង​លេខទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ទំនាន់នង ។

បច្ចេកទេស Tools ​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

នៅ​ក្នុង​រូបនេះTool ​ដែល​ប្រើ​មានដូចជា ៖ Polygonal Lasso Tool, Gradient Tool, Horizontal Type Tool, Rectangle Tool, Ellipse Tool, Layer Mask, Fill, and Layer style.