សើ ចន្ឋី

Soeu Chanthy

ឆ្នាំសិក្សា 2014

ការផ្សព្វផ្សាយពានិជ្ផកម្មហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-09-30

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

នេះជា​រូបភាព​ដែល​ Design  ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី​ប្រូម៉ូសិន​របស់​ហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

បច្ចេសទេស និង Tools ​ដែល​ប្រើ​ 

បច្ចេកទេស និង Tools មួយចំនួន​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ការ Design មាន​ដូចជា​ Move Tool, Paint Bucket Tool, Elliptical Marquee Tool, Rectangular Marquee Tool, Eraser Tool, Eyedropper Tool, Pen Tool ,Custom Shape Tool, Horizontal Text Tool រួម​ជាមួយនឹង​ Effects ​ទៀតផង ។