អាត វណ្ណៈ

ATH Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2011

​កម្មវិធី​ឆ្នោតផ្សងសំណាង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Beginning

​កម្មវិធី​នេះ មាន​លក្ខណៈ​សាមញ្ញ តែវាអាចបញ្ជូល​ទិន្នន័យ​សិស្ស ឬ​បុគ្គលណាម្នាក់ ​ដែល​យើងត្រូវ ការ ។ ជាដំបូងយើង បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ក្នុង Form2 ជាមុនសិនដោយអាចវាយបញ្ជូល អត្តលេខ ឈ្មោះ និង លេខទូរសព្ទនៅ​ក្នុង​តារាង បន្ទាប់មក យើង​ធ្វើការ Save នោះរាល់​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ បញ្ចូន​ចូល Form ទី១ ។ ​កម្មវិធី​គឺអាច​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​រាល់ សិស្ស ឬ​បុគ្គលិក ណា​ដែល​មានសំណាង គឺ​កម្មវិធី​មាន​លក្ខណៈ​ដូចជា​ការលេងឆ្នោតផ្សងសំណាងដែរ ហើយ ទិន្នន័យ​ដែល​បានមកនោះ Random នោះ​មិនអាច​ស្ទួនគ្នាទេ ។

Form សម្រាប់​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​