ហេង ចំរើន

Heng Chamroean

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

គេហទំព័រ អេចស៊ី​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website៖

- អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង តម្លៃ​កុំព្យូទ័រ​អំពីការលក់​កុំព្យូទ័រ​១ទឹក

- អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង កុំព្យូទ័រ​ទើបនិងចេញថ្មីៗ​នឹង នឹងមាន​តម្លៃ​សម្យរម្យ

- ជា​ពិសេស Website មួយនោះអាច​ឲ្យ​យើង ទស្សនា​កុំព្យូទ័រ​នឹង​ព័ត៌មាន​កុំព្យូទ័រ​១ចំនួនទៀត

- ហើយ Admin អាច​គ្រប់គ្រង​វេបសាយ​ទាំងមូល​មិន​ឲ្យ​គេ Heck បាន

គេហទំព័រនេះ​ប្រើ Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដូច​ខាងក្រោម​៖

- Adobe Dreamweaver (Version CC or Version CS3) សម្រាប់​ការ​សរសេរ​កូដ

- Adobe Photoshop (Version CS3) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនារលើ​រូបភាព​

- ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ HTML5, CSS និង PHP and MySQL ដើម្បី​បង្កើត​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://www.antkh.com/project/heng-chamroean/