​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​និសិ្សត

បង្កើតដោយ៖ អ៊ុន ផាន់ណាត់
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

អំពី​កម្មវិធី​៖
​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​និសិ្សត ជា​កម្មវិធី​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្ដល់​នូវ​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់និសិត្ស រួមទាំងពិន្ទុ ៕

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

​ទាញយក​