ស៊ឹង ចន្ថា

Soeng Chantha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនារូប Laptop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

រូបរាងនៃ Laptop ​ទាំងមូល គឺជាការ Design ឡើងតាមរូបដើមនៃ Laptop របស់​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ដែល ខ្ញុំ​បាទ​ប្រើ​ប្រាស់​វារាល់​ថ្ងៃ ។

Tools ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​រួមមាន៖

Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Burn Tool, Horizontal Type Tool, Gradient Tool, Pen Tool, Shape (Rounded Rectangle Tool) , Effect  (Bevel & Emboss: Inner Bevel and Emboss, Drop Shadow) , Paint Bucket Tool, Filter (Alien Skin) .