សៀក សុផុល

Seak Sophol

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​ទិដ្ឋភាព​កោះ​ដែល​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​សម័យកាល

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃស្នាដៃ៖

រូប​ខាងក្រោម​នេះ ចង់​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​កោះ​ដែល​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​សម័យកាល ១ ដែល​មានប្រាសាទអង្គរវត្ត ស្ថិត​នៅលើ​នោះ ។

Tools ​ដែល​ប្រើ​រូមមាន៖

Magnetic lasso Tool,Quick Selection Tool,Brush Tool,Eraser Tool, Layer Mask, Fill (Content Aware) , Gradient Map, Hue/Saturation.