សន ពិសិដ្ឋ

Sorn Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

ការរចនា​សម្ភារ​សិក្សា​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

នៅ​ក្នុង​ការរចនានេះគ្រប់​ផ្នែក ដែល​មានសុទ្ធសឹងតែបង្គប់​នូវ​អត្តន័យ យ៉ាង​ជ្រាវជ្រៅ​បំផុត​សម្រាប់​

អ្នក​សិក្សា ដូច្នេះទើបខ្ងុំបានរចនាវាឡើង ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​សិក្សា​ម្នាក់មានការតស៊ូ​ក្នុង​ជីវិត ។

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​៖

មាន​ដូចជា​Pen Tool, Shape Tool, Type tool, Eye candy 7, Brush tool, Effects &

Add photos.