តិច ហុក

Tech Hok

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

1. តំបន់ទេសចរណ៍ទាំង៩

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

 គ្រប់​ផ្នែក​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​កាត់​ យកមកដាក់​បញ្ចូល​គ្នា​ទាំងអស់ និងការ​អក្សរ Bring you to the world​ត្រូវបាន​រចនាដោយខ្លូនឯង ។

 បច្ចេសទេស និង Tools ដែល​ប្រើ​

 pen tool, brush tool, Quick Selection Tool, Gradient Overlay, Gaussian Blur, tool ផ្សេងៗ​,មួយចំនួន រូមជាមួយនឺង Effects  ទៀត ។

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​