ឡី កំថូង

Ley Kamthong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយពាណិកម្ម​ផលិតផល Apple

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ៖

សំដៅ​ទៅលើ​​ផ្ទាំង​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែល​និយាយអំពី​ផលិតផល Iphone & Ipad ​ក្នុង​ឱកាស Christmas day

​ក្នុង​ការ Design នេះ​ខ្ញុំ​បានធ្វើដោយខ្លួនឯង​ដូចជា​៖  Ipad , Iphone , ដើម​ផ្កាយ​ Christmas , អក្សរ3D , ដុំព្រិល

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

Rectangle Tool , Pen Tool , Brush Tool , Mask Tool , Quick Selection Tool

.Horizontal Type Tool ហើយនិង Tool ផ្សេងៗ​ទៀត​ជា​ច្រើន ។