សយ សុខអាង

soy sokang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

KT Framework

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP OOP

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត​៖

ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាសើ​ធ្វើការ​បង្កើត​គេហទំព័រ ឬ ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ជាមួយ KT Framework

អត្ថប្រយោជន៍ នៃ KT Framework

-ជំនួយ ដល់ Web Developer ​ដែល​សរសេរ Web Application តាម Model MVC

-រាល់ការ​ប្រើ ប្រាស់ Class គី មិនចាំបាច់ Load/include

-រាល់ការ​ប្រើ ប្រាស់ Model គឺ វានឹង include និង បង្កើត object ​ឲ្យ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ បើសិន ជា model នោះយើងចង់​ប្រើ ។

-មាន នូវ Class Pagination ស្រាប់ ងាយស្រួល​ប្រើ​ប្រាស់ ។

-មាន នូវ Class ​សម្រាប់ Generate password ស្រាប់ ។

-អាច Validation Form បាន និង អាច​បង្កើត Validation ​បន្ថែម ។

-វាមាន​ទំហំ​តូច

-មាន ចំនួន folder តិច ងាយស្រួល​គ្រប់គ្រង ។

-អាច ឲ្យ Developer ជួយ Develop បន្តបាន ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

-Adobe Dreamweaver

-PHP Framework (Codeingiter)

 

សូមចុចទីនេះដម្បី​ទាញយក​ http://www.mediafire.com/download/eh4tqc00t64fuxq/KT+Framework.zip