ភឿន សាមែន

Phoeun Samen

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការតបណ្តាញ Network ក្រុមហ៊ុន​២ជាមួយ​គ្នា​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

ការររៀបចាំ Network ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​២កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញមាន​ឈ្មោះ​ថា PLCC Company មួយទៀតនៅ​ប្រទេស​ថៃមាន​ឈ្មោះ​ថា PLCC1 Company ។ ក្រុមហ៊ុន​ទាំង 2 នេះជា​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បានសហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន​ទូរសព្ទ​ចល័ត ដែល​មាននាទីជាអ្នកទទួលយក​ព័ត៌មាន ស្តីពីការជាវ SIM Card ពីបណ្តាស្រុក ខេត្ត និងក្រុងរវាង​ប្រទេស​ទាំង 2 ។ ដើម្បី​ធ្វើជា Database ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ពីលេខ SIM Card អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត​ជា​ច្រើន​

​ទាញយក​អត្ថបទ