លី គីមឈាង

Ly kimchheang

ឆ្នាំសិក្សា 2012

របៀប​ប្រើ​ប្រាស់ Driver Magician

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ការពិពណ៌នា

Driver Magician គឺជា​កម្មវិធី​មូយ​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់អ្នក​ដែល​Set Up ឬ ដំឡើង Driver ផ្សេងៗ​ឲ្យ​វាមានភាពងាយស្រូល គុណសម្បត្តិរបស់វាគី Back Up និង Restore Driver មក​ប្រើ​ប្រាសវិញបាន ។

​ទាញយក​អត្ថបទ