ជៀវ ម៉ានិន

Chiev Manin

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Student Information System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

លទ្ឋិភាពរបស់​កម្មវិធី​៖

-  អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​បញ្ចូល​ពត័មានអំពីសិស្ស​ដែល​បានរៀន​វគ្គ​នីមួយៗ​

-  ​អាច​បង្ហាញ​ទិន្ទន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​តាម​ឈ្មោះ​

-  អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​លុប ឬ កែទិន្ទន័យសិស្ស​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ៗ​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​ http://www.mediafire.com/download/rcpdpj4t5d39bnm/Chiev%20Manin.rar